Obchodné podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti

 ASA-MAX, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava - mestská časť Rača Obchodná 8555/3A, IČO: 50 807 579, email:agencyfordogs@gmail.com , telefón: +421 907 846 124 (ďalej ako „Poskytovateľ” alebo „ASA-MAX, s.r.o.“) a Objednávateľa, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom pri poskytovaní starostlivosti o psy alebo poskytovaní služieb súvisiacich so starostlivosťou o psy ponúkaných Poskytovateľom na internetovej stránke Poskytovateľa www.agencyfordogs.eu (ďalej ako „Internetová stránka Poskytovateľa“). Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy o poskytovaní služieb.

1.2    Poskytovateľ je pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti poistený v rámci poistnej zmluvy v poisťovni UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO: 00 653 501, a to v rozsahu do 25.000,-EUR.

1.3    Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka; Obchodného zákonníka; zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov; zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1.4    Objednávateľom je každá osoba, ktorá s Poskytovateľom uzatvára Zmluvu o poskytovaní služieb. Objednávateľom je Spotrebiteľ alebo Podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľskou zmluvou je Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom (ďalej ako “Spotrebiteľská zmluva”). Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.5    Na právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Poskytovateľom a Podnikateľom, výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi Predávajúcim a Objednávateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.6    Za Služby sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú Služby ponúkané Poskytovateľom na Internetovej stránke Poskytovateľa, najmä nie však výlučne stráženie psov , venčenie psov , starostlivosť o psov v ich domácom prostredí (ďalej ako „Služby“).

1.7    Zmluvou o poskytovaní služieb sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb ponúkaných Poskytovateľom na Internetovej stránke Poskytovateľa, uzavretá spôsobom podľa článku 2. Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. SPÔSOB OBJEDNANIA A ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

2.1    Objednávateľ si Predmet zmluvy vyberá prehliadaním ponuky Služieb na Internetovej stránke Poskytovateľa.

2.2    Pre záväzné objednanie Služieb s povinnosťou platby je potrebné vyplniť elektronický objednávkový formulár zobrazený na internetovej stránke Poskytovateľa (ďalej ako „Záväzná objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.3    Objednávateľ vyplní všetky požadované údaje uvedené v Záväznej objednávke. Pred definitívnym odoslaním má Objednávateľ možnosť Záväznú objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmeniť vyplnené údaje je možné pomocou tlačidla ,,Späť”, ktorým sa Objednávateľ vráti do predošlých krokov. Zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním Záväznej objednávky Objednávateľ potvrdí, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.4    Zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním Záväznej objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že vyslovene súhlasí v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zák. NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poskytovaním Služby zo strany Poskytovateľa  pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol zo strany Poskytovateľa riadne poučený o podmienkach začatia poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

2.5    Objednávateľ potvrdí Záväznú objednávku tlačidlom “Objednávka s povinnosťou platby”. Objednávka sa považuje za odoslanú doručením Poskytovateľovi a za predpokladu, že obsahuje všetky požadované údaje, t.j. identifikačné údaje Objednávateľa, e-mailový a telefonický kontakt na Objednávateľa, prípadne fakturačnú adresu so všetkými v Záväznej objednávke požadovanými údajmi názov Služieb a objednané množstvo.

2.6    Odoslanou Záväznou objednávkou je Objednávateľ viazaný.

2.7    Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej Služby na Internetovej stránke Poskytovateľa, zmluva vzniká odoslaním Záväznej Objednávky Objednávateľom a prijatím objednávky Poskytovateľa. Toto prijatie Poskytovateľ bezodkladne potvrdí e-mailom (ďalej ako „Potvrdzujúci e-mail“) na zadaný email Objednávateľa, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán).

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY, CENA ODPLATY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

3.1    Objednávateľ je povinný za objednanú Službu, ktorého objednávka bola akceptovaná Poskytovateľom, riadne a včas zaplatiť odplatu spôsobom podľa bodu 3.3 Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania Záväznej objednávky Poskytovateľovi.

3.2    Odplata je cena uvedená na Internetovej stránke Poskytovateľa v čase odoslania Záväznej objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi. Odplata uvedená na Internetovej stránke Poskytovateľa je konečná. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

3.3    Odplatu hradí Objednávateľ podľa voľby:

 1. bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený v časti Platobné údaje podľa Potvrdzujúceho e-mailu,
 2. v hotovosti bezprostredne pred poskytnutím Služieb na pokladničný doklad
 3. vklad v hotovosti na bankový účet Poskytovateľa

3.4    Faktúra alebo pokladničný doklad na zaplatenie vystavená Poskytovateľom bude zaslaná Objednávateľovi e-mailom alebo osobne.

 

 1. PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽIEB A DODACIA LEHOTA

4.1    Objednávky Služieb budú Objednávateľovi poskytnuté v termíne dohodnutom s Poskytovateľom.

4.2    V prípade, že objednané Služby nie je možné poskytnúť v uvedenom termíne, bude Poskytovateľ Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne poskytnutia Služieb.

4.3    Ak Poskytovateľ nemôže poskytnúť Službu, a Objednávateľ s Poskytovateľom sa nedohodli na náhradnom plnení, má Poskytovateľ právo na storno Objednávky a je povinný vrátiť už zaplatenú odplatu Objednávateľovi do 14 dní od uplynutia lehoty na poskytnutie Služieb.

 

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1    Spotrebiteľ má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní

 1. a) od uzavretia Zmluvy o poskytovaní služieb.

5.2    Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy. Poskytovateľ je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Spotrebiteľovi potvrdenie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.3    Ak sa má na základe Zmluvy o poskytovaní služieb začať poskytovanie Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Spotrebiteľ udelí súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Spotrebiteľ stráca po úplnom poskytovaní služby právo na odstúpenie od zmluvy.

5.4    Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Poskytovateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.6    Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si u Spotrebiteľa náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

 1. OSOBITNÉ POUČENIE SPOTREBITEĽA O ZAČATÍ POSKYTOVANIA SLUŽIEB PRED UPLYNUTÍM LEHOTY NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V ZMYSLE USTANOVENIA § 4 ODS. 6 ZÁK. NR SR Č. 102/2014 Z. Z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA PRI PREDAJI TOVARU ALEBO POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ZÁKLADE ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU ALEBO ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV PREDÁVAJÚCEHO A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

6.1    Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo spotrebiteľ (ako objednávateľ) o poskytovaní služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, Poskytovateľ je povinný:

 1. poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy,
 2. vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a.

 

 1. USTANOVENIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPORU

7.1    Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na agencyfordogs@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov”) subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

7.2    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom  platformy  alternatívneho  riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.3    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúceho zo Spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1    Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa.

8.2    Všeobecné obchodné podmienky sú účinné v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa v deň odoslania Záväznej objednávky Objednávateľom.

8.3    Odoslaním Záväznej objednávky potvrdzuje Objednávateľ Poskytovateľovi, že akceptuje výšku odplaty.

8.4    Objednávateľ odoslaním Záväznej objednávky udeľuje Poskytovateľovi v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v Záväznej objednávke v informačnom systéme Poskytovateľa za účelom plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb uzatváranej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania Služieb Poskytovateľa, zasielania informácií o činnosti Poskytovateľa, a to aj elektronickými prostriedkami, najmä e-mailom. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov sídlo, IČO a DIČ (IČ DPH), e-mailová adresa a telefónne číslo. Poskytovateľ nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Objednávateľa), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Objednávateľ udeľuje na dobu do jeho odvolania. Objednávateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu Poskytovateľa. Objednávateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Objednávateľ prehlasuje, že osobné údaje uvedené v Záväznej objednávke sú pravdivé. Poskytovateľ žiadne z obdŕžaných údajov neposkytuje ďalej tretím stranám.

8.5    Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou Služieb vrátane ich ceny od uzavretia Zmluvy až do doby dodania Predmetu objednávky Objednávateľovi, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v osobitnom prípade inak. Odoslanou Záväznou objednávkou je Objednávateľ viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru. Objednávateľ nebude poskytovať kontaktne údaje pestúnky ktoré získal z agentúry Agency4Dogs, tretím osobám a bude ich uchovávať v tajnosti s platnou legislatívou pri nakladaní s údajmi. K podávaniu informácii a kontaktov slúžia výhradné kontaktne údaje agentúry uvedené v týchto obchodných podmienkach

8.6    Zmluvu o poskytovaní služieb podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

8.7    Objednávateľ si môže pri potvrdzovaní údajov v Záväznej objednávke, alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o ponukách, akciách a službách Poskytovateľa a iných novinkách na internetovej stránke Poskytovateľa  Objednávateľ v takejto e-mailovej správe môže zasielanie kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz „Zrušiť odber noviniek“. Objednávateľ sa môže kedykoľvek obrátiť na Poskytovateľa so svojimi ďalšími otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa ponuky Služieb Poskytovateľa.

8.8    Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená uverejnením na internetovej stránke www.agencyfordogs.eu

8.9    Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť uverejnením na stránke www.agencyfordogs.eu